لیست قیمت درایو (اینورتر) ایرانی آگر الکترونیک AAGER ELECTRONICS

درایو (اینورتر) آگر الکترونیک، یک محصول ایرانی است که قابلیت رقابت با محصولات آسیایی را دارد.
قیمت درایو آگرالکترونیک سری NG100، سری AG110 و سری AG100

 
تصویرکد فنی (شناسه محصول)نام محصولدسته بندیقیمتقیمت
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-7K5-4 اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-11K-4 اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-15K-4 اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-18K5-4 اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-22K-4 اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-30K-4 اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-37K-4 اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-45K-4 اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-55K-4 اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-75K-4 اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-90K-4 اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-110K-4 اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات 1 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-K75-4 اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات 1 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات 2 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-1K5-4 اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات 2 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات 3 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-2K2-4 اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات 3 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات 5 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-3K7-4 اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات 5 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-5K5-4 اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-7K5-4 اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-11K-4 اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-15K-4 اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-18K5-4 اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-22K-4 اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-30K-4 اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-37K-4 اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات 5 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-3K7-4 اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات 5 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-5K5-4 اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-7K5-4 اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 11 کیلووات 15 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-11K-4 اینورتر 11 کیلووات 15 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-15K-4 اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-18K5-4 اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 22 کیلووات 30 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-22K-4 اینورتر 22 کیلووات 30 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 30 کیلووات 40 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-30K-4 اینورتر 30 کیلووات 40 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 37 کیلووات 50 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-37K-4 اینورتر 37 کیلووات 50 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 45 کیلووات 60 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-45K-4 اینورتر 45 کیلووات 60 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 55 کیلووات 75 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-55K-4 اینورتر 55 کیلووات 75 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 75 کیلووات 100 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-75K-4 اینورتر 75 کیلووات 100 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 90 کیلووات 125 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-90K-4 اینورتر 90 کیلووات 125 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 110 کیلووات 150 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-110K-4 اینورتر 110 کیلووات 150 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
 
 
تصویرکد فنی (شناسه محصول)نام محصولدسته بندیقیمت
اینورتر سه فاز 132 کیلووات 175 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-132K-4 اینورتر سه فاز 132 کیلووات 175 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 160 کیلووات 220 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-160K-4 اینورتر سه فاز 160 کیلووات 220 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 200 کیلووات 270 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-200K-4 اینورتر سه فاز 200 کیلووات 270 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 220 کیلووات 300 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-220K-4 اینورتر سه فاز 220 کیلووات 300 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 250 کیلووات 340 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-250K-4 اینورتر سه فاز 250 کیلووات 340 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 280 کیلووات 375 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-280K-4 اینورتر سه فاز 280 کیلووات 375 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 315 کیلووات 430 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-315K-4 اینورتر سه فاز 315 کیلووات 430 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 355 کیلووات 485 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-355K-4 اینورتر سه فاز 355 کیلووات 485 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 400 کیلووات 544 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 NG100-400K-4 اینورتر سه فاز 400 کیلووات 544 اسب آگر الکترونیک AAGER-NG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-45K-4 اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-55K-4 اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-75K-4 اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-90K-4 اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 AG100-110K-4 اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG100 اطلاعات بیشتر
اینورتر 132 کیلووات 175 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-132K-4 اینورتر 132 کیلووات 175 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 160 کیلووات 215 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-160K-4 اینورتر 160 کیلووات 215 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 200 کیلووات 270 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-200K-4 اینورتر 200 کیلووات 270 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 220 کیلووات 300 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-220K-4 اینورتر 220 کیلووات 300 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 250 کیلووات 340 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-250K-4 اینورتر 250 کیلووات 340 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 280 کیلووات 375 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-280K-4 اینورتر 280 کیلووات 375 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 315 کیلووات 420 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-315K-4 اینورتر 315 کیلووات 420 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 355 کیلووات 485 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-355K-4 اینورتر 355 کیلووات 485 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر
اینورتر 400 کیلووات 544 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 AG110-400K-4 اینورتر 400 کیلووات 544 اسب آگر الکترونیک AAGER-AG110 اطلاعات بیشتر