قیمت سری های مختلف درایو (اینورتر) ایرانی پرتو صنعت

لیست قیمت درایو (اینورتر) ایرانی پرتو صنعت | Parto Sanat

شرکت پرتو صنعت اولین شرکت درایو سازی ایرانی است که توانسته است رضایت مشتریان خود را در صنایع گوناگون بدست آورد.

 
تصویرکد فنی (شناسه محصول)نام محصولدسته بندیقیمت
اینورتر سه فاز 4 کیلووات 5 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-4K0-N-00 اینورتر سه فاز 4 کیلووات 5 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-5K5-N-00 اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-7K5-N-00 اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-11K0-N-00 اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-15K0-N-00 اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-18K5-N-00 اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-22K0-N-00 اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-30K0-N-00 اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-37K0-N-00 اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-45K0-N-00 اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-55K0-N-00 اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-75K0-N-00 اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-90K0-N-00 اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-110K0-N-00 اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 132 کیلووات 175 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-132K0-N-00 اینورتر سه فاز 132 کیلووات 175 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 160 کیلووات 220 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-160K0-N-00 اینورتر سه فاز 160 کیلووات 220 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 200 کیلووات 270 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-200K0-N-00 اینورتر سه فاز 200 کیلووات 270 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 250 کیلووات 340 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-250K0-N-00 اینورتر سه فاز 250 کیلووات 340 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 315 کیلووات 430 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-315K0-N-00 اینورتر سه فاز 315 کیلووات 430 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات 1 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX2 VX2-0K7-M-00 اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات 1 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX2 اطلاعات بیشتر
اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات 2 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX2 VX2-1K5-M-00 اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات 2 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX2 اطلاعات بیشتر
اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات 3 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX2 VX2-2K2-M-00 اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات 3 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX2 اطلاعات بیشتر
اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات 3 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-2K2-M-00 اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات 3 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر تکفاز 4 کیلووات 5 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-4K0-M-00 اینورتر تکفاز 4 کیلووات 5 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر تکفاز 7.5 کیلووات 10 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-7K5-M-00 اینورتر تکفاز 7.5 کیلووات 10 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر تکفاز 11 کیلووات 15 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX VX-11K0-M-00 اینورتر تکفاز 11 کیلووات 15 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 4 کیلووات 5 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX MX-4K0-N-00 اینورتر سه فاز 4 کیلووات 5 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX MX-5K5-N-00 اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX MX-7K5-N-00 اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX MX-11K0-N-00 اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX MX-15K0-N-00 اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX MX-18K5-N-00 اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX MX-22K0-N-00 اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX MX-30K0-N-00 اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX MX-37K0-N-00 اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX MX-45K0-N-00 اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX MX-55K0-N-00 اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX MX-75K0-N-00 اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX MX-90K0-N-00 اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX MX-110K0-N-00 اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب پرتو صنعت PartoSanat-MX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات 3 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-2K2-N-00 اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات 3 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 4 کیلووات 5 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-4K0-N-00 اینورتر سه فاز 4 کیلووات 5 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-5K5-N-00 اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-7K5-N-00 اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-11K0-N-00 اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-15K0-N-00 اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-18K5-N-00 اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-22K0-N-00 اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-30K0-N-00 اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-37K0-N-00 اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-45K0-N-00 اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-55K0-N-00 اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-75K0-N-00 اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-90K0-N-00 اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-110K0-N-00 اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 132 کیلووات 175 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-132K0-N-00 اینورتر سه فاز 132 کیلووات 175 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 160 کیلووات 220 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-160K0-N-00 اینورتر سه فاز 160 کیلووات 220 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 200 کیلووات 270 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-200K0-N-00 اینورتر سه فاز 200 کیلووات 270 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 250 کیلووات 340 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-250K0-N-00 اینورتر سه فاز 250 کیلووات 340 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر
اینورتر سه فاز 315 کیلووات 430 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX EX-315K0-N-00 اینورتر سه فاز 315 کیلووات 430 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX اطلاعات بیشتر