نمایش 9 24 36

اینورتر 500 کیلووات 670 اسب اینوت INVT-GD200A

 • مدل GD200A-500G-4
 • 500 کیلووات | 670HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر 400 کیلووات 544 اسب اینوت INVT-GD200A

 • مدل GD200A-400G-4
 • 400 کیلووات | 544HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر 355 کیلووات 485 اسب اینوت INVT-GD200A

 • مدل GD200A-355G/400P-4
 • 355 کیلووات | 485HP سنگین کار
 • 400 کیلووات | 544HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر 315 کیلووات 430 اسب اینوت INVT-GD200A

347,289,600 تومان
 • مدل GD200A-315G/355P-4
 • 315 کیلووات | 430HP سنگین کار
 • 355 کیلووات | 485HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر 280 کیلووات 375 اسب اینوت INVT-GD200A

321,753,600 تومان
 • مدل GD200A-280G/315P-4
 • 280 کیلووات | 375HP سنگین کار
 • 315 کیلووات | 430HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر 250 کیلووات 340 اسب اینوت INVT-GD200A

312,480,000 تومان
 • مدل GD200A-250G/280P-4
 • 250 کیلووات | 340HP سنگین کار
 • 280 کیلووات | 375HP سبگ کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر 220 کیلووات 300 اسب اینوت INVT-GD200A

285,196,800 تومان
 • مدل GD200A-220G/250P-4
 • 220 کیلووات | 300HP سنگین کار
 • 250 کیلووات | 340HP سبگ کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر 200 کیلووات 270 اسب اینوت INVT-GD200A

246,355,200 تومان
 • مدل GD200A-200G/220P-4
 • 200 کیلووات | 270HP سنگین کار
 • 220 کیلووات | 300HP سبگ کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر 185 کیلووات 250 اسب اینوت INVT-GD200A

212,352,000 تومان
 • مدل GD200A-185G/200P-4
 • 185 کیلووات | 250HP سنگین کار
 • 200 کیلووات | 270HP سبگ کار
 • ولتاژ ورودی 380 ولتاژ سه فاز

اینورتر 160 کیلووات 220 اسب اینوت INVT-GD200A

191,932,200 تومان
 • 160 کیلووات | 220HP سنگین کار
 • 185 کیلووات | 250HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای فیلتر چوک DC
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر 132 کیلووات 175 اسب اینوت INVT-GD200A

174,854,400 تومان
 • مدل GD200A-132G/160P-4
 • 132 کیلووات | 175HP سنگین کار
 • 160 کیلووات | 220HP سبگ کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب اینوت INVT مدل GD200A-110G/132P-4

135,878,400 تومان
 • 110 کیلووات | 150HP سنگین کار
 • 132 کیلووات | 175HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای فیلتر چوک DC
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب اینوت INVT مدل GD200A-090G/110P-4

120,719,000 تومان
 • 90 کیلووات | 125HP سنگین کار
 • 110 کیلووات | 150HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای فیلتر چوک DC
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب اینوت INVT مدل GD200A-075G/090P-4

107,372,200 تومان
 • 75 کیلووات | 100HP سنگین کار
 • 90 کیلووات | 120HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای فیلتر چوک DC
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب اینوت INVT مدل GD200A-055G/075P-4

78,449,300 تومان
 • 55 کیلووات | 75HP سنگین کار
 • 75 کیلووات | 100HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای فیلتر چوک DC
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب اینوت INVT مدل GD200A-045G/055P-4

67,831,700 تومان
 • 45 کیلووات | 60HP سنگین کار
 • 55 کیلووات | 75HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای فیلتر چوک DC
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب اینوت INVT مدل GD200A-037G/045P-4

58,544,600 تومان
 • 37 کیلووات | 50HP سنگین کار
 • 45 کیلووات | 60HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای فیلتر چوک DC
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب اینوت INVT مدل GD200A-030G/037P-4

45,843,800 تومان
 • 30 کیلووات | 40HP سنگین کار
 • 37 کیلووات | 50HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای واحد ترمز داخلی
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب اینوت INVT مدل GD200A-022G/030P-4

38,666,900 تومان
 • 22 کیلووات | 30HP سنگین کار
 • 30 کیلووات | 40HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای واحد ترمز داخلی
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب اینوت INVT مدل GD200A-018G/022P-4

31,477,000 تومان
 • 18.5 کیلووات | 25HP سنگین کار
 • 22 کیلووات | 30HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای واحد ترمز داخلی
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب اینوت INVT مدل GD200A-015G/018P-4

25,832,000 تومان
 • 15 کیلووات | 20HP سنگین کار
 • 18.5 کیلووات | 25HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای واحد ترمز داخلی
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب اینوت INVT مدل GD200A-011G/015P-4

21,880,300 تومان
 • 11 کیلووات | 15HP سنگین کار
 • 15 کیلووات | 20HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای واحد ترمز داخلی
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب اینوت INVT مدل GD200A-7R5G/011P-4

18,345,600 تومان
 • 7.5 کیلووات | 10HP سنگین کار
 • 11 کیلووات | 15HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای واحد ترمز داخلی
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب اینوت INVT مدل GD200A-5R5G/7R5P-4

15,000,000 تومان
 • 5.5 کیلووات | 7HP سنگین کار
 • 7.5 کیلووات | 10HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای واحد ترمز داخلی
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 4 کیلووات 5 اسب اینوت INVT مدل GD200A-004G/5R5P-4

12,028,800 تومان
 • 4 کیلووات | 5HP سنگین کار
 • 5.5 کیلووات | 7HP سبگ کار
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای واحد ترمز داخلی
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات 3 اسب اینوت INVT مدل GD200A-2R2G-4

9,596,100 تومان
 • 2.2 کیلووات | 3HP
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای واحد ترمز داخلی
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات 2 اسب اینوت INVT مدل GD200A-1R5G-4

8,749,500 تومان
 • 1.5 کیلووات | 2HP
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای واحد ترمز داخلی
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات 1 اسب اینوت INVT مدل GD200A-0R7G-4

8,494,080 تومان
 • 0.75 کیلووات | 1HP
 • درارای مدهای کنترلی V/F و Vector Control
 • قابلیت کار در فرکانس های کمتر از 1 هرتز با گشتاور مطلوب
 • PID کنترل پیشرفته
 • سطح حفاظتی بسیار بالا
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت نصب کردن KEYPAD  دوم
 • قابلیت اتصال به کارت تزریق
 • قابلیت استفاده در انواع کاربرد های سنگین صنعت و کاربردهای عمومی
 • دارای واحد ترمز داخلی
 • دارای پورت ارتباطی RS-485  شبکه Modbus
 • دارای کارت آپشنال Profibus
 • امکان Autotuning  در مد استاتیک و دینامیک