نمایش 9 24 36

اینورتر سه فاز 450 کیلووات 700 اسب ال اس LS-iP5A

 • 450 کیلووات | 700HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 375 کیلووات | 600HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 375 کیلووات 600 اسب ال اس LS-iP5A

 • 375 کیلووات | 600HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 315 کیلووات | 500HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 315 کیلووات 500 اسب ال اس LS-iP5A

 • 315 کیلووات | 500HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 280 کیلووات | 400HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 280 کیلووات 400 اسب ال اس LS-iP5A

 • 280 کیلووات | 400HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 220 کیلووات | 350HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 220 کیلووات 350 اسب ال اس LS-iP5A

 • 220 کیلووات | 350HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 160 کیلووات | 250HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 160 کیلووات 250 اسب ال اس LS-iP5A

 • 160 کیلووات | 250HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 132 کیلووات | 200HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 132 کیلووات 200 اسب ال اس LS-iP5A

 • 132 کیلووات | 200HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 110 کیلووات | 150HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب ال اس LS-iP5A

 • 110 کیلووات | 150HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 90 کیلووات | 125HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب ال اس LS-iP5A

 • 90 کیلووات | 125HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 75 کیلووات | 100HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب ال اس LS-iP5A

 • 75 کیلووات | 100HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 55 کیلووات | 75HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب ال اس LS-iP5A

 • 55 کیلووات | 75HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 45 کیلووات | 60HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب ال اس LS-iP5A

 • 45 کیلووات | 60HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 37 کیلووات | 50HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب ال اس LS-iP5A

 • 37 کیلووات | 50HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 30 کیلووات | 40HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب ال اس LS-iP5A

 • 30 کیلووات | 40HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 22 کیلووات | 30HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب ال اس LS-iP5A

 • 22 کیلووات | 30HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 18.5 کیلووات | 25HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب ال اس LS-iP5A

 • 18.5 کیلووات | 25HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 15 کیلووات | 20HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب ال اس LS-iP5A

 • 15 کیلووات | 20HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 11 کیلووات | 15HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب ال اس LS-iP5A

 • 11 کیلووات | 15HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 7.5 کیلووات | 10HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب ال اس LS-iP5A

 • 7.5 کیلووات | 10HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 5.5 کیلووات | 7.5HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7.5 اسب ال اس LS-iP5A

 • 5.5 کیلووات | 7.5HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 3.7 کیلووات | 5HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات 5 اسب ال اس LS-iP5A

 • 3.7 کیلووات | 5HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 2.2 کیلووات | 3HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات 3 اسب ال اس LS-iP5A

 • 2.2 کیلووات | 3HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 1.5 کیلووات | 2HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات 2 اسب ال اس LS-iP5A

 • 1.5 کیلووات | 2HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 0.75 کیلووات | 1HP سنگین کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات 1 اسب ال اس LS-iP5A

 • 0.75 کیلووات | 1HP سبک کار (کاربری پمپ و فن)
 • 0.4 کیلووات | 0.5HP سنگین کار (کاربری های عمومی)
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت