نمایش دادن همه 36 نتیجه

نمایش 9 24 36

سافت استارتر دیجیتال 630 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 630 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی500 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 500 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 500 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 400 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 400 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 400 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 355 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 355 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 355 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 315 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 315 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 315 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 250 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 250 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 250 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 220 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 220 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 220 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 160 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 160 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 160 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 132 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 132 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 132 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 110 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 110 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 110 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 90 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 90 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 90 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 75 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 75 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 75 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 55 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 55 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 55 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 45 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 45 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 45 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 37 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 37 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 37 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 30 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 30 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 30 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 22 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت

سافت استارتر دیجیتال 22 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 22 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 18.5 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت

سافت استارتر دیجیتال 18.5 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 18.5 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 15 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت

سافت استارتر دیجیتال 15 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 15 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 11 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت

سافت استارتر دیجیتال 11 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 11 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 7.5 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت

سافت استارتر دیجیتال 7.5 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 7.5 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 5.5 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت

سافت استارتر دیجیتال 315 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 355 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 315 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 160 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 250 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 250 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 250 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 132 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 220 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 220 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 220 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 110 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 160 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 160 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 160 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 90 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 132 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 132 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 132 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 75 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 110 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 110 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 110 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 55 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 90 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 90 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 90 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 45 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 75 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 75 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 75 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 37 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 55 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 55 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 55 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 30 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 45 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 45 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 45 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 22 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 37 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 37 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 37 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 18.5 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 30 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 30 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 30 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 15 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 22 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 22 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 22 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 11 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 15 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 15 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 15 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 7.5 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 7.5 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS22

 • توان خروجی 7.5 کیلووات در ولتاژ 440v
 • توان خروجی 7.5 کیلووات در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 4 کیلووات در ولتاژ 230v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 440 ولت AC
 • ولتاژ تغذیه 230 ولت AC