نمایش 9 24 36

اینورتر سه فاز 4 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور

13,386,200 تومان
 • 4 کیلووات | 5HP سنگین‌کار
 • 5.5کیلووات | 7HP سبک‌کار
 • دارای مدهای کنترلی SVPWM ،SVC و Closed-loop vector control
 • PID کنترل
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سنگین و آسانسوری
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 • امکان Autotuning در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور

16,625,300 تومان
 • 5.5 کیلووات | 7HP سنگین‌کار
 • 7.5کیلووات | 10HP سبک‌کار
 • دارای مدهای کنترلی SVPWM ،SVC و Closed-loop vector control
 • PID کنترل
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سنگین و آسانسوری
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 • امکان Autotuning در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور

20,146,600 تومان
 • 7.5 کیلووات | 10HP سنگین‌کار
 • 11کیلووات | 15HP سبک‌کار
 • دارای مدهای کنترلی SVPWM ،SVC و Closed-loop vector control
 • PID کنترل
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سنگین و آسانسوری
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 • امکان Autotuning در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 11 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور

24,003,800 تومان
 • 11 کیلووات | 15HP سنگین‌کار
 • 15کیلووات | 20HP سبک‌کار
 • دارای مدهای کنترلی SVPWM ،SVC و Closed-loop vector control
 • PID کنترل
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سنگین و آسانسوری
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 • امکان Autotuning در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 15 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور

30,737,300 تومان
 • 15 کیلووات | 20HP سنگین‌کار
 • 18.5کیلووات | 25سبک‌کار
 • دارای مدهای کنترلی SVPWM ،SVC و Closed-loop vector control
 • PID کنترل
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سنگین و آسانسوری
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 • امکان Autotuning در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور

40,185,600 تومان
 • 18.5 کیلووات | 25HP سنگین‌کار
 • 22کیلووات | 30HP سبک‌کار
 • دارای مدهای کنترلی SVPWM ،SVC و Closed-loop vector control
 • PID کنترل
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سنگین و آسانسوری
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 • امکان Autotuning در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 22 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور

45,386,900 تومان
 • 22 کیلووات | 30HP سنگین‌کار
 • 30 کیلووات | 40HP سبک‌کار
 • دارای مدهای کنترلی SVPWM ،SVC و Closed-loop vector control
 • PID کنترل
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سنگین و آسانسوری
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 • امکان Autotuning در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 30 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور

56,595,800 تومان
 • 30 کیلووات | 40HP سنگین‌کار
 • 37 کیلووات | 50HP سبک‌کار
 • دارای مدهای کنترلی SVPWM ،SVC و Closed-loop vector control
 • PID کنترل
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سنگین و آسانسوری
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 • امکان Autotuning در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز  37 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور

 • 37 کیلووات | 50HP سنگین‌کار
 • 45 کیلووات | 60HP سبک‌کار
 • درارای مدهای کنترلی SVPWM ،SVC و Closed-loop vector control
 • PID کنترل
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سنگین و آسانسوری
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 • امکان Autotuning در مد استاتیک و دینامیک

اینورتر سه فاز 45 کیلووات INVT GD200L مخصوص آسانسور

 • 45 کیلووات | 60HP سنگین‌کار
 • 55 کیلووات | 75HP سبک‌کار
 • دارای مدهای کنترلی SVPWM ،SVC و Closed-loop vector control
 • PID کنترل
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سنگین و آسانسوری
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 • امکان Autotuning در مد استاتیک و دینامیک