نمایش 1–48 از 121 نتیجه

نمایش 9 24 36

اینورتر سه فاز 315 کیلووات 430 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 315 کیلووات | 430HP سنگین کار
 • 350 کیلووات | 480HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 250 کیلووات 340 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 250 کیلووات | 340HP سنگین کار
 • 280 کیلووات | 375HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 200 کیلووات 270 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 200 کیلووات | 270HP سنگین کار
 • 220 کیلووات | 300HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 160 کیلووات 220 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 160 کیلووات | 220HP سنگین کار
 • 185 کیلووات | 250HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 132 کیلووات 175 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 132 کیلووات | 175HP سنگین کار
 • 160 کیلووات | 220HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 110 کیلووات | 150HP سنگین کار
 • 132 کیلووات | 175HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 90 کیلووات | 125HP سنگین کار
 • 110 کیلووات | 150HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 75 کیلووات 100 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 75 کیلووات | 100HP سنگین کار
 • 90 کیلووات | 125HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 55 کیلووات 75 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 55 کیلووات | 75HP سنگین کار
 • 75 کیلووات | 100HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 45 کیلووات 60 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 45 کیلووات | 60HP سنگین کار
 • 55 کیلووات | 75HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 37 کیلووات 50 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 37 کیلووات | 50HP سنگین کار
 • 45 کیلووات | 60HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 30 کیلووات 40 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 30 کیلووات | 40HP سنگین کار
 • 37 کیلووات | 50HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 22 کیلووات 30 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 22 کیلووات | 30HP سنگین کار
 • 30 کیلووات | 40HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 18.5 کیلووات | 25HP سنگین کار
 • 22 کیلووات | 30HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 15 کیلووات 20 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 15 کیلووات | 20HP سنگین کار
 • 18.5 کیلووات | 25HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 11 کیلووات 15 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 11 کیلووات | 15HP سنگین کار
 • 15 کیلووات | 20HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات 10 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 7.5 کیلووات | 10HP سنگین کار
 • 11 کیلووات | 15HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات 7 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 5.5 کیلووات | 7HP سنگین کار
 • 7.5 کیلووات | 10HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 4 کیلووات 5 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 4 کیلووات | 5HP سنگین کار
 • 5.5 کیلووات | 7HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات 3 اسب پرتو صنعت PartoSanat-EX

 • 2.2 کیلووات | 3HP سنگین کار
 • 4 کیلووات | 5HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 315 کیلووات 430 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX

 • 315 کیلووات | 430HP سنگین کار
 • 350 کیلووات | 470HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 250 کیلووات 340 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX

 • 250 کیلووات | 340HP سنگین کار
 • 280 کیلووات | 375HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 200 کیلووات 270 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX

 • 200 کیلووات | 270HP سنگین کار
 • 220 کیلووات | 300HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 160 کیلووات 220 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX

 • 160 کیلووات | 220HP سنگین کار
 • 185 کیلووات | 250HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 132 کیلووات 175 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX

 • 132 کیلووات | 175HP سنگین کار
 • 160 کیلووات | 220HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 110 کیلووات 150 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX

 • 110 کیلووات | 150HP سنگین کار
 • 132 کیلووات | 175HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت

اینورتر سه فاز 90 کیلووات 125 اسب پرتو صنعت PartoSanat-VX

 • 90 کیلووات | 125HP سنگین کار
 • 110 کیلووات | 150HP سبک کار
 • ولتاژ ورودی سه فاز 380 ولت