نمایش 1–48 از 71 نتیجه

نمایش 9 24 36

اینورتر سه فاز 22 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310 با فیلتر EMC

 • 22 کیلووات | 30HP
 • دارای فیلتر EMC داخلی
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310 با فیلتر EMC

 • 18.5 کیلووات | 25HP
 • فیلتر EMC داخلی
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 15 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310 با فیلتر EMC

 • 15 کیلووات | 20HP
 • دارای فیلتر  EMC داخلی
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 22 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310

 • 22 کیلووات | 30HP
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310

 • 18.5 کیلووات | 25HP
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 15 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310

 • 15 کیلووات | 20HP
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 11 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310

 • 11 کیلووات | 15HP
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310

 • 7.5 کیلووات | 10HP
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310

 • 5.5 کیلووات | 7.5HP
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 4 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310

 • 4 کیلووات | 5HP
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 3 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310

 • 3 کیلووات | 4HP
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310

 • 2.2 کیلووات | 3HP
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310

 • 1.5 کیلووات | 2HP
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310

 • 0.75 کیلووات | 1HP
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 0.37 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV310

 • 0.37 کیلووات | 0.5HP
 • دارای مد کنترلی V/F و SVC
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 160 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 132 کیلووات | 178HP سنگین‌کار
 • 160 کیلووات | 216HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 132 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 110 کیلووات | 149HP سنگین‌کار
 • 132 کیلووات | 178HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 110 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 90 کیلووات | 125HP سنگین‌کار
 • 110 کیلووات | 149HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 90 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 75 کیلووات | 100HP سنگین‌کار
 • 90 کیلووات | 125HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 75 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 55 کیلووات | 75HP سنگین‌کار
 • 75 کیلووات | 100HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 55 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 45 کیلووات | 60HP سنگین‌کار
 • 55 کیلووات | 75HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 45 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 37 کیلووات | 50HP سنگین‌کار
 • 45 کیلووات | 60HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 37 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 30 کیلووات | 40HP سنگین‌کار
 • 37 کیلووات | 50HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 30 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 22 کیلووات | 30HP سنگین‌کار
 • 30 کیلووات | 40HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 22 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 18.5 کیلووات | 25HP سنگین‌کار
 • 22 کیلووات | 30HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 15 کیلووات | 20HP سنگین‌کار
 • 18.5 کیلووات | 25HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 15 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 11 کیلووات | 15HP سنگین‌کار
 • 15 کیلووات | 20HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 11 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 7.5 کیلووات | 10HP سنگین‌کار
 • 11 کیلووات | 15HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 5.5 کیلووات | 7.5HP سنگین‌کار
 • 7.5 کیلووات | 10HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 4 کیلووات | 5HP سنگین‌کار
 • 5.5 کیلووات | 7.5HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 4 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 3 کیلووات | 4HP سنگین‌کار
 • 4 کیلووات | 5HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 3 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 2.2 کیلووات | 3HP سنگین‌کار
 • 3 کیلووات | 4HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 1.5 کیلووات | 2HP سنگین‌کار
 • 2.2 کیلووات | 3HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 0.75 کیلووات | 1HP سنگین‌کار
 • 1.5 کیلووات | 2HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات اشنایدر الکتریک ATV610

 • 0.37 کیلووات | 0.5HP سنگین‌کار
 • 0.75 کیلووات | 1HP سبک کار
 • دارای مد کنترلی V/F
 • دارای کی پد جدا شونده
 • قابلیت استفاده در کاربردهای سبک و پمپ
 • دارای پورت ارتباطی RS-485 شبکه Modbus
 

سافت استارتر دیجیتال 630 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 630 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی500 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 500 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 500 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 400 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 400 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 400 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 355 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 355 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 355 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 315 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 315 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 315 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 250 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 250 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 250 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 220 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 220 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 220 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 160 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 160 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 160 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 132 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 132 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 132 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 110 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 110 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 110 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 90 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 90 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 90 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 75 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 75 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 75 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 55 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC

سافت استارتر دیجیتال 55 کیلووات اشنایدر Schneider Electric-ATS48

 • توان خروجی 55 کیلووات کاربری نرمال در ولتاژ 400v
 • توان خروجی 45 کیلووات کاربری سنگین در ولتاژ 400v
 • ولتاژ عملکرد 230 الی 415 ولت AC و 208 الی 690 ولت AC